מבצע 10% הנחה

בתוקף עד
יום שלישי הקרוב
21/04/2021

|    קובייה חופשית: אין סוף אפשרויות עיצוב ותכנות עצמי, פרטים כאן   |   אייקון הפורטל וסמן העכבר חופשי לשינוי עצמי   |  

ראשי
אודות
הפורומים
אלבומים
סקרים
עזרה
צור קשר
Live Support by OCC
Bookmark and Share
אין סקר פעיל
חיפוש באתר
מילה:
חפש ב:
מבצעים בחנות
תקנון האתר ותנאי שימושבלוגוש - דנדוש-הפורטל שלך
דף הבית » שיווק הפורטל » תהליך ההרשמה לפורטל משלך » פרטים
תקנון האתר ותנאי שימוש
מאת: admin    פורסם בתאריך: 14/12/2007

1) הגדרות לכתוב בתקנון

המפעיל - דנדוש.נט, מפעילת מערכת הפורטלים להשכרה ובנייה עצמית.
בלוגוש – מערכת הפורטל להשכרה לגולשים המעוניינים להציג תכנים באינטרנט
גולש – כל מי שנמצא בעמודי האינטרנט של המפעיל או של הלקוח
וללא
אבחנה באמצעי הגלישה בו הוא משתמש.
הלקוח – גולש אשר שכר מבלוגוש את מערכת הפורטל לשימושו
אתר הלקוח – אתר או הפורטל אותו הקים הלקוח תוך
שימוש במערכת בלוגוש
תקנון – התקנון ותנאי השימוש כפי שהם מובאים במסמך זה.

2) הקדמה
1. האמור בלשון זכר כוונתו גם ללשון נקבה.
האמור בלשון יחיד כוונתו גם ללשון רבים ולהיפך.
2. השימוש בבלוגוש הוא בכפוף לתקנון המפורט להלן.
3. תנאי השימוש נועדו על מנת לוודא שימוש נאות בשירותים אותם
מאפשר המפעיל ללקוח ועל מנת לוודא שימוש נאות כלפי הגולשים
באתר הלקוח.
4. ההצטרפות לבלוגוש ו/או השימוש במערכת בלוגוש, כפוף באופן מלא
ומוחלט לכל ומלוא תנאי התקנון המופיעים כאן, על כל סעיפיהם ותתי
סעיפיהם, ככתבם וכלשונם.

5. כל גולש המבצע פעולה באתר בלוגוש או אתרי הלקוחות של המפעיל,
מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלם, ולא תהא לו ו/או מי מטעמו
כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו מלבד טענות
הקשורות בהפרת התחייבות המפעיל על פי תקנון זה.
6. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש בבלוגוש מעיד על
הסכמתך להם.

3) הרשמה
1. השימוש במערכת בלוגוש דורש הרשמה ותשלום.
2. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון:
שם, כתובת, אי מייל וכיוצ"ב, כל הליך התשלום מבוצע באמצעות חנות
מקוונת ומאובטחת בהצפנת הנתונים באמצעות פרוטוקול
SSL.
אינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם הנך מבין ומסכים כי בלא
למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים.
3. עליך לעדכן את המפעיל בכל שינוי שיחול בפרטיך בסמוך למועד
השינוי.
הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים
נכונים בלבד.
4. המפעיל רשאי לשלוח ללקוח הודעות מכל סוג ובשיטות שונות
(
email, SMS ועוד) על מנת לעדכן את הלקוח בחידושים או התראות
מערכת ביחס לבלוגוש. על הלקוח להמנע מחסימת הודעות המפעיל .

4) תנאים לשימוש במערכת בלוגוש
1.  הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשימוש בבלוגוש ניתן במצבו
הקיים (
AS IS) ומתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא,
בגין כל נזק שייגרם למפעיל ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו,
לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים
וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או
תביעה הנובעת משימוש שלא כדין באתר הלקוח ובבלוגוש.
2
. כל שימוש בבלוגוש יראה כשימוש המשתמש עצמו.
אשר על כן הלקוח בלבד, נושא באחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת
לכל הפעילויות המשויכות לשימוש בשירות, לרבות אך לא רק, כל
התוצאות שינבעו ממנו.
3. בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה המפעיל ו/או מי מטעמו אחראים
לכל נזק כספי או אחר שיגרם ללקוח או לגולש ו/או לצד שלישי, בין אם
במישרין ובין אם בעקיפין, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על התכנים
והשירותי המוצעים במסגרת בלוגוש או אתר הלקוח ובפרט לא יהיה
המפעיל אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות
נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות.
4. הלקוח מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בשירות,
איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או
דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין השירות,
מגבלותיו ויכולתו.
5. למען הסר ספק, הלקוח, בעצם הצטרפותו ושימושו במערכת בלוגוש
מצהיר, מתחייב ומאשר כי ידוע לו שלא היו לו בעבר, אין לו כיום ולא יהיו
לו בעתיד כל זכויות ו/או טענות לזכויות כלשהן, לרבות זכות ו/או טענה
לזכות קניין רוחני ו/או כל זכות קניין ו/או בעלות ו/או טענה לזכות קניין
ו/או בעלות על בלוגוש והמערכת הכלולות בבלוגוש.
6. הלקוח משחרר בזאת את המפעיל ו/או מי מטעמו מכל אחריות
הנובעת מכל תוכן ו/או מידע ו/או פרסום ו/או כל חומר אחר אשר מופיע
באתר הלקוח ולמען הסר ספק הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי
לא חל בינו לבין המפעיל ו/או מי מטעמו יחסי שליחות כלשהם.
בכל מקרה, לא תהא ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל
ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, לרבות אך לא רק, כל
הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה ו/או אובדן רווח וכיוצ"ב שייגרמו לו ו/או
לצד שלישי כלשהו, באם ייגרמו, עקב השימוש ו/או אי השימוש במערכת
בלוגוש  ו/או בכל שירות אחר הניתן לו.
 7. הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי הסיכונים הנלקחים על ידו,
כמתואר בכל מקום בתנאי השימוש, הינם על דעתו ומתוך בחירתו
החופשית בלבד, בין אם הם סיכונים מחושבים ובין אם הם אינם סיכונים
מחושבים, ואשר ידועים ומובנים לו במלואם. כמו כן הלקוח מצהיר,
מאשר ומתחייב בזאת כי הסיכונים הנלקחים על ידו הינם סיכונים סבירים
בהתחשב באופן ואופי השירות הניתן על ידי המפעיל.
8. המפעיל אינו מתחייב בשום דרך לאחוזי רציפות זמינות השרתים
ללקוח, והלקוח משחרר בזאת את המפעיל ו/או מי מטעמו מכל אחריות
הנובעת לאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.
9. המפעיל לא יישאו בכל אחריות לתוכנם, למידע המתפרסם בהם או
לכל פרט אחר הקשור עימם בקישוריות המופיעות בבלוגוש או באתר
הלקוח לאתרים אחרים.
10. המפעיל לא יהיו אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר
כתוצאה מהסתמכות על מידעים ו/או שירותים, אליהם הגיע הגולש
באמצעות קישוריות, כאמור.
11. אין לראות בקישוריות משום הצעה ו/או הסכמה ו/או פריסת ו/או מתן
חסות למקורות ו/או למאגרי המידע כשם שאין בהופעתן של קישוריות
אלה באתר משום הבעת דיעה בהתייחס לרמה, איכות התכנים ודיוק
הפרטים המופיעים.
12. דרך התקשורת שבין המפעיל ללקוח בעת השימוש במערכת תהא
בכתב ובאמצעות משלוח הודעות בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר
האלקטרוני שסיפקת בעת שנרשם לבלוגוש.
13. תנאי להפעלת האתר ברשת הינו הצגת לוגו של המפעיל בתחתית
אתר הלקוח, למעט אם שילם הלקוח למפעיל בגין הסרת הלוגו באופן
ברור ומוחלט ולפי העלות המפורסמת בחנות המקוונת.


5) תמיכה טכנית
1. הפעילות בבלוגוש כוללת תמיכה באמצעות מערכת התמיכה הנמצאת
בממשק הניהול. כל פנייה לבקשת תמיכה תיענה בצמוד לפניית הלקוח
באמצעות מערכת זו.
2. אפשרויות תמיכה נוספות הן באמצעות מערכת שאלות ותשובות
הנמצאת באתר הבית של המפעיל, ובצמוד למספר שדות בעמודי הניהול.

6) פרסומות בבלוגוש

1. המפעיל מאפשר ללקוח להשתמש במערכת במחיר מוזל תוך
הסכמת הלקוח להפיץ באמצעות אתר הלקוח פרסומות כפי שייקבעו
על ידי המפעיל.
2. ללקוח האפשרות לרכוש את אופציית הסרת הפרסומות באמצעות
החנות המקוונת של המפעיל ובכך לא להציג פרסומות באתרו.
3. למפעיל אין התנגדות שהלקוח יפרסם באתר הלקוח כל פרסומת
שימצא לנכון ובלבד שתעמוד בתנאי השימוש האלו, עליהם התחייב
הלקוח.
4.  אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות,
כשאתה מבקר באתר שלנו.
ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת,
כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים
אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
מודגש בפניך והנך מסכים כי בעצם גלישתך באתר שלנו, הנך מסכים לאמור לעיל.

7) כותרת תחתית באתר הלקוח

1. המפעיל רשאי להוסיף בתחתית אתר הלקוח שורה או לוגו שיקושרו
למיקום מסוים ברשת שייבחר על ידי המפעיל.
2. המפעיל לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת
המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.
3. המפעיל יאפשר ללקוח, לפנות ולבקש את הסרת שורת תחתית
תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידי המפעיל.

8) אבטחה
1. המפעיל לא יהיה אחראי על תכנים \ קבצים או כל חומר אחר באתר
הלקוח, שייפגע כתוצאה מפריצות זדוניות אליו. על הלקוח להקפיד על
החלפת הסיסמה לפחות בכל רבעון.
2. חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני
גולשים או בכלל. המפעיל לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה
ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע
חשוב או סודי, המפעיל לא מתחייב לאבטחתו במערכת או לשלמות
הנתונים של הלקוח המאוכסנים באמצעות המערכת.
3. הלקוח אינו רשאי למסור את שם המשתמש והסיסמא שלו בבלוגוש
לכל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית אחרת ואינו רשאי להתיר לצד
שלישי כלשהו לגשת לבלוגוש ו/או להשתמש בו בשם המשתמש או
הסיסמה.
4. הלקוח אינו רשאי לספק לצד שלישי כלשהו (בתשלום ו/או שלא
תשלום) כל מידע ו/או נתונים על המערכת, משתמשי המערכת וכל מידע
רגיש אחר שאליו נחשף במכוון ו/או שלא במכוון.
5. על הלקוח ליידע את המפעיל באופן מיידי עם גילויו של כל שימוש
בבלוגוש שאינו מורשה.

9) גיבויים
1. המפעיל לא יהיה אחראי על גיבוי התכנים של אתר הלקוח ובאחריות
הלקוח ליצור עותק מכל חומר שהוא מעלה לבלוגוש.
2. המפעיל מבצע גיבויים מעת לעת למערכות, אך אין הוא יכול להבטיח
גיבוי עדכני לתכנים \ קבצים או כל חומר אחר באתר הלקוח.
3. בכל מקרה, סף האחריות של המפעיל יוגבל לעלות החודשית של
השכרת המערכת.

10) תעבורת נתונים
1. הספק מגביל את תעבורת הנתונים בבלוגוש עד ל – 2
GB  לבחודש.
מעבר לכך, יפנה המפעיל ללקוח לשינוי בגובה התשלום לגבי נפח
תעבורת הנתונים.
2. לא יתאפשר ללקוח לבצע ניצול משאבי מערכת באופן בוטה, כך שלא
יהווה 'מונופול' בשרת, ויהיה עליו להקטין את צריכת משאבי המערכת.
3. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההתקשרות לקוחות אשר
לא יסדירו את תנאי התשלום לגבי נפח התעבורה מעבר לאמור לעיל.

11) הגבלות שימוש
1. לא ניתן להשתמש במערכת בלוגוש על מנת לאחסן ו\או לעביר מידע
או חומר אשר מהווה הפרה ו\או פגיעה בחוקי מדינת ישראל ו\או חוקים
פדראליים של ארה"ב.
2. לא ניתן להשתמש במערכת בלוגוש על מנת לאחסן ו\או לעביר חומר
או מידע אשר מהווה הפרת זכויות יוצרים ו\או פגיעה בסודות מסחריים,
ו\או חומר או מידע אשר יש בו משום הטעיה או מצג שווא.
3. לא ניתן להשתמש במערכת בלוגוש על מנת לאחסן ו\או לעביר חומר
או מידע פורנוגראפי מכל סוג שהוא.
4. לא ניתן להשתמש במערכת בלוגוש על מנת לפרסם חומר בלתי הולם,
או כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, יוצר זהות בדויה, כל מידע
ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, מטעה גולשים כלשהם ואחרים, כל
תוכן העלול להיות ו/או שהינו, לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו,
כל מידע ו/או תוכן העלול להיות ו/או שהינו, נוגע ומזהה קטינים, לרבות
אך לא רק, פרטיהם האישיים, מענם ודרכים ליצירת קשר עימם.
5. לא ניתן להשתמש במערכת בלוגוש על מנת לשלוח "דואר זבל"
(
spam) ו/או דואר אלקטרוני מסחרי בתפוצה גדולה לנמענים שלא ביקשו
במפורש לקבלו.
6. הלקוח מנוע מלפרסם בבלוגוש תכנים מאיימים, מוציאי לשון הרע,
מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים,
פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק,
תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך ולא קיבלת אישור
לפרסמם על פי דין, תכנים אשר מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא.
7. הלקוח מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו
לצד שלישי כלשהו ללא הסכמתו מראש ובכתב של המפעיל.
8. כל הפרה של אחד הסעיפים בסעיף ראשי הגבלת שימוש, מהווה עילה
מספקת להפסקתו המיידית של הקשר בין המפעיל והלקוח. והלקוח
מתחייב לשפות את המפעיל על כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה כתוצאה
מהפרה זו.
9. יש לעיין בתנאים אלו מעת לעת על מנת לוודא שהנך עומד בהם,
וכמוכן כי יתכן כי תנאים אלו ישתנו ויכילו הגבלות נוספות או כל שינוי
שהוא.

12) זכויות יוצרים של בלוגוש

1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב בלוגוש,  לרבות אלה הנובעים
מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים למפעיל
בלבד והינם בבעלותו הבלעדית והמלאה, בין שנרשמו ובין שלא נרשמו.
2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן
הנ"ל בלא קבל הסכמתו של המפעיל בכתב ומראש. סימני המסחר באתר
הינם קניינם של המפעיל בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של
מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא
הסכמתם, בכתב ומראש.
3.
כל המנסה במכוון, ואף תחת שגגה להעתיק, לשכפל, לעצב, להפיץ,
למכור, לשווק, לסמן ולצבוע סימן מסימני אתר זה, במלל, בעריכה, או
בצבע, שינוי עיצוב או מימשק גרפי, תמונה או טקסט, בין במלואם ובין
בחלקם, מפר את סימני המסחר וזכויות היוצרים של בעלי האתר על כל
הכרוך והמשתמע מכך.

13) זכויות היוצרים באתר של הלקוח
1. באתר הלקוח, הלקוח הוא האחראי המלא לתכנים ולמלוא זכויות
היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,
קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה.
2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן
הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הלקוח בכתב ומראש. סימני המסחר באתר
הינם קניינם של הלקוח בלבד או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים,
קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת
הלקוח, בכתב ומראש.
3. למרות האמור לעיל, הלקוח מאפשר למפעיל להשתמש בסמלים
ותכנים מאתר הלקוח, על מנת לפרסם את מערכת בלוגוש בפני גולשים
אחרים. ללקוח הזכות לפנות בכתב למפעיל ולבקשו שלא לעשות כן.

14) הגבלת אחריות
1. המפעיל מציע מגוון של כלי תוכנה שהלקוח יכול להשתמש בהם לשם
הקמת אתר הלקוח.  המפעיל שומר לעצמו את הזכות להחליט האם
להוסיף או להוריד כלים ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים או
תוכנות שבלוגוש אינה תומכת בהם ו\או אינה מציעה אותם בכל עת.
2. המפעיל לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר הלקוח,
מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר
הלקוח, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות
ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש
בתכנים אלו.
3. המפעיל יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת לטובת שאר
הלקוחות, אך אין הוא מתחייב לכך.
4. המפעיל יציע ללקוחות שירות פיתוח בתשלום של מערכות לשירות
הלקוח על פי אפיון ותמחור מראש.
5. המפעיל רשאי לסיים את פעילותה של בלוגוש ו\או לשנות מעת לעת
את מבנה המערכת, זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, גובה
התשלום, ואופן התשלום וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש, ללקוח לא
תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל בקשר לכך.
6. המפעיל אינו מתחייב שהשירות הניתן באמצעות בלוגוש לא יופרע,
יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית
למחשבי ספק האכסון של המפעיל. אם יקרו נזקים, קלקולים, תקלות,
כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ספק האכסון של
המפעיל, המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש
וכיו"ב שייגרמו ללקוח או לאתר הלקוח עקב כך.
7. המפעיל לא יישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בין הלקוח
לבין הגולשים באתר הלקוח או בבלוגוש.
8. כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח
מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.
9. המפעיל רשאי לדחות כל פרסום שלדעתו עלול לפגוע במשתמשים
בכוח, שתוכנו,  עלול לגבש עבירה על פי חוק, ו\או עלול לעלות כדי ניסיון
להונות מי מהגולשים.
10. המפעיל אינו לוקח או נוטל על עצמו כל אחריות כי למודעות
שתפורסמנה בבלוגוש או באתר הלקוח תהיה היענות כלשהי, אם בכלל
תהיה היענות, ולא יישאו כלפי המפרסם, הגולש וכל הנכנס לאתר
באחריות כלשהי, לתגובות אודות הפרסום, או לכל תוצאה ישירה ו/או
עקיפה כתוצאה מפרסום זה.
11. אין המפעיל אחראי ולא יכול להיות אחראי לשימוש שייעשה צד
שלישי – אם ייעשה – בפרטים שיפורסמו בבלוגוש או באתר הלקוח.
12. למפעיל אין אחריות על תכני הלקוח. בכל מקרה של סיום קשר
בין הלקוח למפעיל, תינתן ללקוח שהות של 14 יום על מנת להוריד
מהאתר קבצים או תכנים השייכים לו. ללקוח לא תהיה טענה בפני
המפעיל בקשר לקבצים שהועלו לאחסון באתר ו\או הצורך בהורדתם.
מוסכם כי כל האחריות לכך היא של הלקוח.


15) מדיניות תשלום
1. התעריפים ותנאי התשלום המעודכנים, נמצאים בחנות
המקוונת של המפעיל.
2. הלקוח יוכל להפעיל אתר הלקוח רק לאחר שהתשלום עבור
המערכת הושלם במלואו.
3. למרות שלמפעיל הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותים
בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים ללקוח לתקופה ששולמה מראש.
4. בכל בעיה עם אמצעי התשלום של הלקוח, חלה החובה על הלקוח
להמציא את אמצעי התשלום הנאות להסדרת התשלום.
5. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה אתר
הלקוח פעיל מיום משלוח הוראות ההפעלה של המפעיל,
להקמת אתר הלקוח.
6. חשבוניות מס יישלחו ללקוח באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים
שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו
על ידי הלקוח.
7. תשלום באמצעות המחאה, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק
לאחר פירעונם המלא.
8. לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום מראש.

16) חנות מקוונת
1. בכל מקרה שהלקוח יזמין אצל המפעיל אפשרות לשימוש בחנות
מקוונת, ו\או רכישת כל מוצר אחר בקשר למערכת בלוגוש, יעשה הדבר
בצמוד לתנאי הגלישה המופיעים באתר החנות.
2. בכל מקרה של הפעלת חנות על ידי הלקוח, המפעיל לא יהיה אחראי
בשום אופן על הפעילות בחנות או על קשרי הלקוח עם לקוחותיו הוא.
3. על הלקוח להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי
כרטיס אשראי, והמפעיל לא יישא בשום אחראיות בנושא זה.
4. המפעיל מעמיד לרשות הלקוח את הצפנת עמודי ביצוע הרכישה
בפועל בטכנולוגיית
SSL , המפעיל לא יהיה אחראי על טיב השירות של
חברות האשראי או הסליקה ואינו לוקח אחראיות על אופן העבודה שלהן.
5. גולשים הנכנסים לחנות המקוונת של הלקוח, מסכימים גם כן לתנאים
הללו ובנוסף על הלקוח החובה לעדכן את גולשיו כי המפעיל אינו צד
בעסקה ובכל בעיה עליו להפנות אותה ללקוח.

17) מערכת דמו לנסיון
1. המפעיל מציג בפני הלקוחות, מערכת דמו להתנסות
בכלי המערכת של בלוגוש, כל התכנים באתר הדמו הם זמניים, ונמחקים
מהשרת בכל תקופת זמן. אין כל אחריות שהיא לתכנים הנמצאים
במערכת הדמו.
2. על כל לקוח פוטנציאלי או גולש במערכת הדמו חלים כל תנאי הגלישה
הללו ומחייבים באותה מידה.

18) רכישה וניהול שם מתחם ותיבות מייל
1. אם וכאשר המפעיל יספק שירותים אלו, התנאים לגביהם יופיעו בגוף
ההצעה הרלוונטית

19) סיום הקשר עם הלקוח
1. לקוח שיהיה מעוניין לסיים את התקשרותו עם המפעיל קודם סיום
תקופת התשלום, יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר
כספי מצד המפעיל.
2. לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את פעילות אתר הלקוח, יוכל
לעשות זאת, בתשלום זהה לתשלום של הפעלת אתר לקוח
עבור תקופת ההקפאה.

20) שינויים בתנאי השימוש
1. המפעיל שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לערוך ולמחוק סעיפים
מתנאי שימוש אלו מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
2. המפעיל יפרסם את התנאים החדשים בעמוד זה ותחילת תוקפם
יהיה פרסומם.

21) שונות
1. הכותרות במסמך זה הן מטעמי נוחות בלבד.
2. תנאי שימוש אלו, מתווספים לכל הוראה ו\או תקנון אחר המצוי בגוף
מערכת בלוגוש ובמקרה של אי התאמה, בין התנאים, הרי שתנאים
אלו יגברו על כל תנאי אחר.
3. אי קיום של תנאי שימוש אלו יגרום לסיום ההתקשרות שבין
הלקוח למפעיל ולסגירת האתר של הלקוח ללא כל התראה מוקדמת.
4. בכל עת, שמורה למפעיל הזכות להמחות ו/או להעביר ו/או למכור
בכל דרך שהיא זכויותיו על פי תנאי השימוש, בחלקם או במלואם,
לצד שלישי כלשהו וזאת על פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית
והבלבדית של המפעיל.
5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
כל בירור בבית דין ביחס לתנאי שימוש אלו יעשה במידת הצורך,
בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, בלבד.
6. תנאי השימוש מעודכנים לתאריך 15/3/2009

 

 

ט.ל.ח.

 

 


הדפס שלח לחבר
נצפה: 10626 פעמים דורג על ידי : 59 גולשים ממוצע דירוג : (3.1)


שיווק הפורטל» תהליך ההרשמה לפורטל משלך » עוד בתת נושא זה
תמיכה למנהלי האתרים  מתאריך: 15/12/2007
תת נושא: תהליך ההרשמה לפורטל משלך נצפה: 4180 פעמים
אמצעי תשלום ואופן התשלום  מתאריך: 15/12/2007
תת נושא: תהליך ההרשמה לפורטל משלך נצפה: 9246 פעמים
שלבים בתהליך הקמת אתר \ פורטל בבלוגוש  מתאריך: 14/12/2007
תת נושא: תהליך ההרשמה לפורטל משלך נצפה: 4453 פעמים
פרטים טכניים על מערכת בלוגוש  מתאריך: 14/12/2007
תת נושא: תהליך ההרשמה לפורטל משלך נצפה: 3793 פעמים
דוגמאות ליישום פורטל בלוגוש  מתאריך: 14/12/2007
תת נושא: תהליך ההרשמה לפורטל משלך נצפה: 7650 פעמים
אודות בלוגוש  מתאריך: 14/12/2007
תת נושא: תהליך ההרשמה לפורטל משלך נצפה: 8681 פעמים
 
 
 
עמוד הבית | הירשם | תקנון הגלישה באתר | צור קשר
אתר זה נראה במיטבו בדפדן אינטרנט אקספלורר 5 ומעלה ברזולוצית מסך של 1024X768
כל הזכויות שמורות-דנדוש.נט